საქართველოს
სახელმწიფო
გერბი

მესტიის
მუნიციპალიტეტის
მერია

საქართველოს კონსტიტუცია;


 

საჯარო სამსახურის შესახებ საქართველოს კანონი;


 

ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსი;


 

საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსი;


საქართველოს შრომის კოდექსი;


 

ევროპული ქარტია ადგილობრივი თვითმმართველობის შესახებ;


მაღალმთიანი რეგიონების განვითარების შესახებ საქართველოს კანონი;


 

მაღალმთიან დასახლებაში მუდმივად მცხოვრები პირის სტატუსის მინიჭების, შეწყვეტის, შეჩერებისა და აღდგენის წესის დამტკიცების შესახებ, საქართველოს მთავრობის 19/11 2015 წლის №591 დადგენილება; 


მესტიის მუნიციპალიტეტის 2018 წლის ბიუჯეტიდან სოციალური დახმარების პროგრამების გაცემის წესის დამტკიცების შესახებ;


მესტიის მუნიციპალიტეტის მერიის ოფიციალური ვებგვერდის დებულების დამტკიცების შესახებ; 


მესტიის მუნიციპალიტეტის მერიის თანამდებობის პირთა და სხვა მოსამსახურეთა თანამდებობების რანგირების, თანამდებობრივი სარგოების ოდენობების განსაზღვრისა და საშტატო ნუსხის დამტკიცების თაობაზე;


მესტიის მუნიციპალიტეტის მერიის სახანძრო დაცვისა და სამაშველო სამსახურის დებულების დამტკიცების შესახებ“ მესტიის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 10 სექტემბრის №29 დადგენილების ძალადაკარგულად გამოცხადების შესახებ; 


მესტიის მუნიციპალიტეტის მერიის რეორგანიზაციის განსახორციებელ ღონისძიებათა გეგმის დამტკიცების თაობაზე; 


მესტიის მუნიციპალიტეტის მერიის დებულების დამტკიცების შესახებ; 


1. მესტიის მუნიციპალიტეტის მერიის ადმინისტრაციული სამსახურის დებულება;


2. მესტიის მუნიციპალიტეტის მერიის საფინანსო სამსახურის დებულება;


3. მესტიის მუნიციპალიტეტის მერიის ზედამხედველობის სამსახურის დებულება;


4. მესტიის მუნიციპალიტეტის მერიის შესყიდვების სამსახურის დებულება;


5. მესტიის მუნიციპალიტეტის მერიის შიდა აუდიტის სამსახურის დებულება;


6. მესტიის მუნიციპალიტეტის მერიის განათლების, კულტურის, სპორტის, ძეგლთა დაცვის და ახალგაზრდულ საქმეთა სამსახურის დებულება;


7. მესტიის მუნიციპალიტეტის მერიის ეკონომიკისა და ტურიზმის განვითარების სამსახურის დებულება;


8. მესტიის მუნიციპალიტეტის მერიის ინფრასტრუქტურის, არქიტექტურისა და ურბანული განვითარების სამსახურის დებულება;


9. მესტიის მუნიციპალიტეტის მერიის სოციალური დაცვის სამსახურის დებულება;


10. მესტიის მუნიციპალიტეტის მერიის სამხედრო აღრიცხვის, გაწვევისა და მობილიზაციის სამსახურის დებულება;